X 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบไล่ รายวิชา 926-121 Principle of Marketing
 
 
                                            ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันเวลา สอบไล่ รายวิชา  926-121  Principle of Marketing  
    จากเดิม  สอบวันที่  11/10/2549  เวลา  13.30 - 16.30  น. 
    เป็น        สอบวันที่  09/10/2549 เวลา  09.00 - 12.00  น.  

เนื่องจาก  คณะแจ้งเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 ลงเรียน  ซึ่งจากเดิมกำหนดให้ลงเรียนเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ชั้นปี 1 
  
ผู้ประกาศ: ดรุณี อินทเชื้อ  
ประกาศวันที่: 27 มีนาคม 2549 
หมดอายุวันที่: 20 พฤษภาคม 2549