X 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 48
 
 
                                                    ประกาศ

นักศึกษา รหัส 48  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา  ขอให้นำเอกสาร สน. 1-2  จากอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิม  ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ด้วย 
ผู้ประกาศ: ดรุณี อินทเชื้อ  
ประกาศวันที่: 5 เมษายน 2549 
หมดอายุวันที่: 10 มิถุนายน 2549