X 
ด่วน...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล
 
 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกิจกรรมทะเบียน ด่วน....
เรื่องรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวจันจิรา พรมยอดแก้ว
2. นางสาวศุภวรรณ สุคนธ์
3. นางสาวจิราพร ศักดิ์โกมลศรี
4. นางสาวตาณชุฬี วุฒิปุญญะ
5. นางสาววิลาสินี มัณนาพร
6. นางสาวปัทมา ยลธรรม์ธรรม
7. นางสาวศิริพร ไหมชุม
8. นางสาวศิริเพ็ญ ลาดพาศรี
9. นางสาวสรารัตน์ โต๊ะยะเล 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 9 สิงหาคม 2549