X 
การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550
 
 
 
ประกาศ

       ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2550  
       มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนจำนวนมาก 
       ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนใหม่ด้วย


       กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 31 พฤษภาคม 2550