X 
ผลการขอเลื่อบสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549
 
 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอบด่วน
1. นางสาวขวัญดี ขาวนวล
2. นางสาววัลยา เหมเภอ 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 1 มิถุนายน 2550 
หมดอายุวันที่: 8 มิถุนายน 2550