X 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน..ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2550
 
 
1. นายสุรีย์ดีย์  อาแว
2. นายประสิทธิ์  แซ่ฉี่
3. นางสาวอรวรรณ  ศรีระบาย
4. นายอาบีดีน  มะเกะ 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 4 มิถุนายน 2550 
หมดอายุวันที่: 9 มิถุนายน 2550