X 
รับบัตรนักศึกษา
 
 
รับบัตรนักศึกษา
1.นางสาวเพียงรวี วงษ์สกุล
2. นายซาฟีอีย์ อิแต
3. นางสาวสารีนา  มูซอ
4. นางสาวเสาวณีย์ รักษ์ทอง
5. นางสาวเสาวลักษณ์ เตระไชย 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 4 มิถุนายน 2550 
หมดอายุวันที่: 30 มิถุนายน 2550