X 
ประกาศค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
 
 
ประกาศ
     
         ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2550 เป็นต้นไป

         สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง

         รายละเอียดตามไฟล์แนบ


       ไฟล์ที่แนบ: 040925501004_fee.zip
 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 17 กรกฎาคม 2550