X 
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา แต่รหัสวิชาเปลี่ยน........(สำคัญมาก) ขอให้ดำเนินการโดยด่วน
 
 
สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับผลการเรียนในระดับขั้น E แล้วได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าว แต่เป็นรหัสวิชาตัวใหม่ ขอให้นักศึกษามาดำเนินการ เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาด้วย

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาเคยลงทะเบียนในรายวิชา 903-121 Principle of Chemistry ได้ระดับขั้น E
แล้วต้องการลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาอื่นๆ แต่รหัสวิชาเดิมได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็น 937-110 Principle of Chemistry   
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551