X 
ประกาศสำหรับนักศึกษา ธท4 ธก4 ศธ4 สำคัญมากเกี่ยวกับวิชา 926-431 INVESTMENT ANALYSIS AND BUSINESS PLAN
 
 
ประกาศ

      นักศึกษาสาขาวิชา  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ   ธุรกิจเกษตร  และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

 ชั้นปีที่  4  ที่ได้ลงทะเบียนเรียน วิชา  926-431  INVESTMENT ANALYSIS AND BUSINESS 

PLAN   ในภาคการศึกษาที่  1 /2551  ไปแล้ว  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

       1.  ถอนวิชา  926-431  INVESTMENT ANALYSIS AND BUSINESS PLAN

       2.  ลงทะเบียนเพิ่มวิชา  926 - 431  ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE 

CREATION

       3.  ดำเนินการเพิ่ม- ถอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  23  มีนาคม  2551  นี้


       ทั้งนี้  นักศึกษาต้องตรวจสอบกับคู่มือการศึกษาว่า  หลักสูตรของนักศึกษากำหนดให้เรียนราย

วิชาใดด้วย

 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551