X 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อดำเนินการสอบต่อไป
1. นางสาวกุลธิดา บัวดำ
2. นายฐาปกรณ์   อาวุธ
3. นายกฤษฎา  อสุภิวรรณ


สำหรับนักศึกษารายอื่น ๆ ที่ยังไม่มีรายชื่อให้นักศึกษาติดตามประกาศผลต่อไป 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 4 มีนาคม 2551