X 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 เฉพาะสาขาวิทยาการจัดการ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)
 
 
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาติดต่อกิจกรรมทะเบียนฯ ด่วนที่สุด เรื่องการสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2550 เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับรายวิชาไม่ครบ/ไม่ตรงตามหลักสูตรกำหนด
1. 4798736 นางสาวดุษฎี สุภเพียร
2.4798744 นางสาวนนทลี นวนนิ่ม
3.4798761 นายบุญฤทธิ์ ทวิชสังข์
4.4798764 นางสาวเบญจวรรณ แก้วอุบล
5.4798772 นางสาวปิยรัตน์ ช่วยน้อย
6.4798845 นางสาวหฤทัย หนูสม
7.4798860 นางสาวอุไรวรรณ มีดทอง
 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 5 มีนาคม 2551