X 
ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน!!!
 
 
ประกาศ  เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ  โดยติดต่อขอชำระได้ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  2551

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล                       ค่าลงทะเบียนสาย(บาท)
1 5040110347 นางสาวธารทิพย์  แซ่ติ้ว              50.00
2 5040110350 นายธีรยุทธ  ธัญญา              100.00
3 5040110396 นางสาวเมธินี  ศรีกาญจน์               50.00
4 5040110398 นางสาวยศวดี  ศรีสุวรรณ               50.00
5 5040110453 นางสาวอัมพวรรณ  หนูพระอินทร์       50.00
6 5040110456 นางสาวอารีย์  มีรุ่งเรือง                50.00
7 5040110706 นายคเณศ  อรุณพานิชเลิศ                100.00
8 5040110736 นายปรัชญา  ธนาโรจน์                100.00
9 5040111345 นางสาวพรทิพย์  แก้วคำกอง               100.00

*** หมายเหตุ: ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนสาย ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ ด่วน
 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 7 พฤษภาคม 2551