X 
ประกาศ ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษา รหัส 47 สาขาวิชาย่อย การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ เรื่องผลการเรียน Project
 
 
ประกาศ ด่วนที่สุด  

สำหรับนักศึกษา  รหัส  47 สาขาวิชาย่อย  การจัดการอุตสาหกรรม  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ  

เรื่อง   ผลการเรียน Project


      ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน  Project  หากพบว่าไม่มีผลการเรียน  ให้ติดต่อกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด

       หากนักศึกษาติดต่อล่าช้าจะกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา  และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

         

 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 16 พฤษภาคม 2551