X 
ขอพบ นายกษณะ แม่นทอง,น.ส.กัลยา โส๊ะหลี,นายธีรภาพย์ เอกพิพัฒน์วงค์และน.ส.นูรลัยลา ยูโซะ....... ด่วน.............
 
 
ขอให้นักศึกษามาติดต่อกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรหัสวิชาและคำนวณผลการเรียนใหม่ด้วยค่ะ 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 17 พฤษภาคม 2551