X 
ประกาศ กำหนดแจ้งผลการเรียนภาค 3/2550 (สำคัญมาก นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 3/2550 ต้องอ่าน)
 
 
ประกาศ  (นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

              1.  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กำหนดแจ้งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550  วันที่  30  พฤษภาคม 2551 (เฉพาะคณะที่ส่งผลการรับรองผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่  3/2550  เรียบร้อยแล้ว  ถ้านักศึกษายังไม่เห็นผลการเรียน  แสดงว่ากิจกรรมทะเบียนและประมวลผล  ยังไม่ได้รับเอกสารรับรองผลการเรียนจากคณะที่นักศึกษาสังกัด) 

              2.   หลังจากที่นักศึกษาได้เห็นผลการเรียน  ให้นักศึกษาตรวจสอบ  ดังนี้

                    2.1   ครบถ้วนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่

                    2.2  สถานภาพนักศึกษา (Pass  และ Probation)  กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนภาค  1/2551  เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบ  ให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน  ภาค 1/2551  ด้วย

                    2.3  กรณีมีรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I  ต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการแก้ไขด่วนที่สุด   โดยต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  

              3.  หากมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนต้องติดต่อกิจกรรมทะเบียนและประมวลผล  ด่วนที่สุด

              4.  รายวิชาที่ไม่มีผลการเรียน  หมายถึง  รายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียนหรือส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากำหนด  (ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียนหรือส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากำหนด  ได้ที่คณะเจ้าของรายวิชา)   
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 30 พฤษภาคม 2551