X 
ขอพบนาย ศยภัทร เดชสองแพรก รหัส 5140110743......................ด่วน!
 
 
ให้นักศึกษามาติดต่อที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล เรื่อง เปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่เป็นชื่อใหม่มาด้วย............. 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 4 มิถุนายน 2551