X 
ทำไมเงินในบัญชียังไม่หัก
 
 
คำถาม : ทำไมเงินในบัญชียังไม่หัก
คำตอบ : 1. จำนวนเงินในบัญชีมีเพียงพอหรือไม่ 
                  1.1 นักศึกษาต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมของนักศึกษาว่าเท่าไหร่
                  1.2 ในการหักผ่านบัญชีต้องมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท ด้วย
                  1.3 หากจำนวนเงินตามข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่เพียงพอ ธนาคารก็จะไม่หักผ่านบัญชี
              2. นำเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่
                   - นักศึกษาต้องตรวจสอบวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาด้วย โดยดูได้จากปฏิทินการศึกษา หรือประกาศการชำระเงินในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องนำเข้าบัญชีก่อนเวลา 15.30 น. ของวันหักบัญชี หากพ้นกำหนดธนาคารก็ไม่หักผ่านบัญชีอีกเช่นกัน
             3. นำเงินเข้าบัญชีของธนาคารใด
                 - สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกำหนดหักผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสุราษฎร์ธานี เท่านั้น หากไม่ใช่บัญชีดังกล่าวธนาคารก็ไม่หักผ่านบัญชี
             4. มหาวิทยาลัยกำหนดการหักผ่านบัญชี แต่ละภาคการศึกษาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ถ้าหากไม่สามารถหักผ่านบัญชีได้ 
             5. หลังวันหักบัญชีประมาณ 1 สัปดาห์  ให้นักศึกษาพิมพ์ใบนำชำระ(ใบแจ้งผลการลงทะเบียน)  พร้อมนำเงินสดค่าลงทะเบียนเรียน และค่าปรับสาย 500 บาท  ไปชำระที่งานบริหารงบประมาณ(การเงิน) ตึกอธิการบดี ในวัน-เวลาราชการ ก่อน เวลา 15.30 น.
             6. หากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียบร้อย นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้...       
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 14 กรกฎาคม 2552