X 
บัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร
 
 
คำถาม : บัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1. เขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนฯ
              2. พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
                  2.1 กรณีบัตรหาย ==> แนบใบแจ้งความจากสถานที่ตำรวจ
                  2.2 กรณีบัตรชำรุด ==> แนบบัตรนักศึกษาเดิมที่ชำรุด
                  2.3 กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล /คณะ/สาขาวิชา ==> แนบบัตรนักศึกษาเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสำเนาแบบ ช.3(ใบแสดงเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)
                  2.4 สำนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
                  2.5 สำนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
                  2.6 รูปถ่ายชุดนักศึกษา(เรียบร้อย) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
                  2.7 ค่าทำบัตรนักศึกษา 50 บาท

             3. หากนักศึกษามีความประสงค์จะใช้บริการห้องสมุดสามารถแจ้งจำนงค์เพื่อขอรับรหัสนักศึกษาชั่วคราวได้
              4. ประมาณ 1 เดือน หลังยื่นคำร้อง นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯ พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น) 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 14 กรกฎาคม 2552