X 
ลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่กักตัวสอบจะต้องดำเนินการอย่างไร
 
 
คำถาม : ลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่กักตัวสอบจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : 
การกักตัวสอบ หมายถึง รายวิชาที่มีวัน- เวลาสอบตรงกันทำให้ไม่สามารถที่จะสอบในเวลาเดียวกันพร้อมกันได้ จึงต้องมีการกักตัวสอบ เพื่อสอบทีละรายวิชา การกักตัวสอบต้องแยกห้องสอบต่างหาก  การกักตัวสอบมี 2 แบบ ดังนี้
1. การกักตัวสอบกลางภาค นักศึกษาไม่ต้องส่งคำร้องขอกักตัวสอบ ให้ดำเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษากักตรวจสอบ ก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  1.2 ไปรายงานตัว ก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่งานบริการการศึกษา งานการเรียนการสอน เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการกักตัวสอบ และห้องสอบ
2. การกักตัวสอบไล่ นักศึกษาต้องส่งคำร้องขอกักตัวสอบไล่ก่อนลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้  โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 รับคำร้องที่งานทะเบียน ตู้แบบฟอร์มหมายเลข 7 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์งานทะเบียน
2.2 กรอกรายละเอียดในคำร้องให้เรียบร้อย พร้อมแนบบัตรลงทะเบียนเรียน หรือบัตรเพิ่ม- ถอนวิชาเรียน
2.3 นำคำร้องไปผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
2.4 ส่งคำร้อง พร้อมบัตรลงทะเบียนเรียน หรือบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน ที่งานทะเบียนและประมวลผล
2.5 หลังส่งคำร้องประมาณ 1 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาที่กักตัวสอบไล่ 
2.6 รายวิชาที่นักศึกษากักตัวสอบไล่ นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน  เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา 
แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนักศึกษาด้วย หากมีปัญหาให้รีบติดต่องานทะเบียนโดยทันที

 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 16 กรกฎาคม 2552