X 
ทำอย่างไร เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 
 
คำถาม   นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คำตอบ  1.  ตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  หากมีหนี้สินควรดำเนินการชำระเงินค่าหนี้สินต่าง ๆ 

                 ให้เรียบร้อย มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งหนี้สินไปยังผู้ปกครองของนักศึกษา

             2.  เขียนคำร้องขอคืนเงินค่าประกันทรัพย์สิน   ซึ่งนักศึกษาได้ชำระเงินไว้เมื่อแรกเข้า

                  ปริญญาตรี  750  บาท   บัณฑิตศึกษา  850  บาท 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 16 ตุลาคม 2552