X 
การลงทะเบียนรายวิชาที่กำหนดเงื่อนไขจำนวนรับ หากไม่ครบจำนวนจะปิดวิชา นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร
 
 
คำถาม
           บางรายวิชาได้กำหนดเงื่อนไข จำนวนรับ  หากไม่ครบกำหนด จะมีการปิดรายวิชา เช่น  < 30 คน ปิด  นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ  
           งานทะเบียนและประมวลผล ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แต่ละวิชารวมทั้งรายวิชาที่ระบุเงื่อนไขจำนวนรับ  จะปิดหรือไม่  ขึ้นอยู่กับคณะเจ้าของรายวิชาแจ้ง  ระบบไม่ได้ทำการปิดอนุมัติ แม้มีนักศึกษาไม่ครบตามจำนวน แต่จะมีกระบวนการปิดรายวิชาเมื่อคณะเจ้าของรายวิชาแจ้งปิดรายวิชามายังงานทะเบียนฯ และรายวิชาดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ปิดรายวิชา  
           หากคณะไม่แจ้งปิดรายวิชาและรายวิชาไม่ได้รับการอนุมัติให้ปิดรายวิชา  แสดงว่ามีการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ อยู่  นักศึกษาที่มีรายชื่อลงทะเบียน ต้องมีผลการเรียนด้วย    นักศึกษาจะมาอ้างภายหลังว่าเข้าใจว่ารายวิชาปิดนั้นมิได้

ดังนั้น  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขจำนวนรับ  ต้องสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนหรือคณะเจ้าของรายวิชา ว่าจะปิดรายวิชาหรือไม่  (ไม่คิดไปเองว่ารายวิชาปิด เพราะจะกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา อาจจะได้ระดับคะแนน E)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล  โทร 2125

ยินดีให้บริการค่ะ \\\\\\\\\\\\\\\"--\\\\\\\\\\\\\\\"

 
ผู้ประกาศ: ธนวรรณ ขนอม  
ประกาศวันที่: 22 มีนาคม 2553