X 
นายอารีฟีน แสแลแม ติดต่อ งานทะเบียนด่วนที่สุด เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฎดูร้อน/2552 วิทยาเขตปัตตานี
 
 
 ตามที่มีนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไปลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งงานทะเบียนฯ
วิทยาเขตปัตตานีได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
และกำหนดให้นักศึกษาดังกล่าวไปรับ login และ password ได้แล้วนั้น

           ปรากฏว่า นายอารีฟีน  แสแลแม รหัส 5140110622 
ยังไม่ได้ติดต่อแต่อย่างใด
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถพิมพ์ใบใบpay in
เพื่อชำระเงินค่าเทอมในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ได้
 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 1 เมษายน 2553