X 
นายอภินันท์ เอี่ยวสำอางค์ ติดต่องานเบียน ด่วน มีปัญหาเรื่องยกเลิกลงทะเบียนเรียน ภาค3/2552
 
 
นายอภินันท์ เอี่ยวสำอางค์ ติดต่องานเบียน ด่วน มีปัญหาเรื่องยกเลิกลงทะเบียนเรียน ภาค3/2552 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 9 เมษายน 2553