X 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 2)
 
 
         สำหรับรายอื่นๆ  ที่มีผลการเรียนครบถ้วนแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตร  และเสนอคณะกรรมการประจำคณะ  ให้การรับรองการเรียนครบตามหลักสูตร   หากมีการรับรองการเรียนครบตามหลักสูตรเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
         
         ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2553ไฟล์ที่แนบ: 120425531347_scan0001.pdf

*** หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อหมายเลข 077-355040 ต่อ 2123
 
ผู้ประกาศ: ณัฐสมันตร์ รังสี  
ประกาศวันที่: 12 เมษายน 2553