X 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 4)
 
 
         สำหรับรายอื่นๆ  ที่มีผลการเรียนครบถ้วนแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตร  และเสนอคณะกรรมการประจำคณะ  ให้การรับรองการเรียนครบตามหลักสูตร   หากมีการรับรองการเรียนครบตามหลักสูตรเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

         ประกาศ  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  2553

ไฟล์ที่แนบ: 060525531424_scan0004.pdf

*** หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อหมายเลข 077-355040 ต่อ 2125
 
ผู้ประกาศ: ณัฐสมันตร์ รังสี  
ประกาศวันที่: 6 พฤษภาคม 2553