X 
ทำไมไม่มีรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา?
 
 
คำถาม : ทำไมไม่มีรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา?

คำตอบ :

             การไม่มีรายชื่อของนักศึกษาปรากฎในวิชาไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์ผู้สอน   หรือ        
ที่ผลการลงทะเบียนเรียนอาจมีสาเหตุ ดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ Download รายชื่อวิชานั้นแล้ว หรือ
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน       การลงทะเบียนเรียน


วิธีการแก้ไข/ป้องกัน

     1. ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของตนเอง ที่เว็บระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS) และดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย ภายในสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคการศึกษา หรือหากมีปัญหาให้รีบติดต่องานทะเบียนและประมวลผลโดยทันที

     2. ให้นักศึกษาบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .mht เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนกรณีเกิดปัญหาขึ้น
 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 18 พฤษภาคม 2553