X 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวอรอุษา จันทเลิศ/นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว...ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2554...
 
 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวอรอุษา จันทเลิศ/นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว...ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2554...
มิฉะนั้นอาจได้รับ E ในรายวิชาที่ถอน ภาค 1/2554 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 30 กันยายน 2554