X 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558
 
 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558
1. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 10-19 พค.2559
2. ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ https://sis.surat.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 13-24 พค.2559
3. สอบถามข้อมูล 077-278858-9 
ผู้ประกาศ: เครือวัลย์ ธรรมบำรุง  
ประกาศวันที่: 4 พฤษภาคม 2559