งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
แสดงรายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการหน้า 1/1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ 2558... (30 ก.ย. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ร่วมเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540... (16 ก.ค. 58) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน... (27 พ.ค. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนปรับใหม่ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557-2559... (25 พ.ค. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป... (2 ธ.ค. 57) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป... (2 ธ.ค. 57) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และอัตราค่าเอกสารสำคัญ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557... (10 ม.ค. 57) 
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556... (10 ม.ค. 57) 
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์... (9 ส.ค. 55) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2554... (1 ก.พ. 55) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังปรับโครงสร้าง) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2552(เป็นต้นไป)... (18 พ.ย. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2551... (28 เม.ย. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่น ๆ สำหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป... (28 เม.ย. 53) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540... (18 มี.ค. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาฝึกงาน นักศึกษาเหมาจ่าย... (26 ก.พ. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2551... (22 เม.ย. 51) 
ประกาศค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550... (17 ก.ค. 50) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับปริญญาตรี... (5 เม.ย. 49) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th