งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการหน้า 1/1
อัตราค่ารายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา... (1 พ.ค. 66) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี 2561... (27 ต.ค. 63) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปี 2560... (27 พ.ค. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป... (2 ธ.ค. 57) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2551... (28 เม.ย. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่น ๆ สำหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป... (28 เม.ย. 53) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th