งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการหน้า 1/1
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... (30 ส.ค. 65) 
แนวทางการช่วยเหลือและเหยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COIVD-19... (7 มิ.ย. 64) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี 2564... (30 ธ.ค. 63) 
ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563... (27 ต.ค. 63) 
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษ่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563... (25 พ.ย. 62) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2561(เพิ่มเติม)... (6 ส.ค. 61) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2561... (6 ส.ค. 61) 
การโอนเงินค่าประกันทรัพย์ เป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต [ระดับปริญญาตรี]... (22 มี.ค. 61) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปี 2560... (28 พ.ย. 60) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนปรับใหม่ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557-2559... (25 พ.ค. 58) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป... (2 ธ.ค. 57) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556 ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2557-2559... (10 ม.ค. 57) 
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์... (9 ส.ค. 55) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2554... (1 ก.พ. 55) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังปรับโครงสร้าง) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2552(เป็นต้นไป)... (18 พ.ย. 53) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540... (18 มี.ค. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2551... (22 เม.ย. 51) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับปริญญาตรี... (5 เม.ย. 49) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th