งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการหน้า 1/1
สาเหตุที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้?... (20 ต.ค. 54) 
จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนตามที่ระเบียบฯ กำหนด... (20 ต.ค. 54) 
ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจาก นักศึกษาไม่มีรายชื่อในการจอง ต้องดำเนินการอย่างไร?... (20 ต.ค. 54) 
กาารตรวจสอบว่าตนเองเลือกวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยวิธีใด... (20 ต.ค. 54) 
ทำไมไม่มีรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา?... (18 พ.ค. 53) 
การลงทะเบียนรายวิชาที่กำหนดเงื่อนไขจำนวนรับ หากไม่ครบจำนวนจะปิดวิชา นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร... (22 มี.ค. 53) 
การขอเอกสารแจกแจงรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาเหมาจ่าย ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการของผู้ปกครอง... (24 ก.พ. 53) 
เหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบรายวิชาบังคับเรียนก่อน ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน?... (19 ต.ค. 52) 
การลาพักการศึกษาหรือการลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไร ? ... (17 ต.ค. 52) 
ทำอย่างไร เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ... (16 ต.ค. 52) 
วิธีการเก็บบันทึกผลการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บของนักศึกษาจะดำเนินการอย่างไร... (14 ก.ย. 52) 
การจำแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการเรียน ก่อนรหัส 52 และตั้งแต่รหัส 52 แตกต่างกันอย่างไร... (20 ส.ค. 52) 
การเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจากร้านอินเตอร์เน็ตจากภายนอก ต้องทำอย่างไร?... (13 ส.ค. 52) 
ลงทะเบียนเรียนแล้วมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนดต้องทำอย่างไร... (14 ก.ค. 52) 
บัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร... (14 ก.ค. 52) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th