งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
ทั้งหมด แบบฟอร์มคำร้อง  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 41 รายการหน้า 1/3
คำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่... (25 ก.ค. 62) 
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (26 มี.ค. 62) 
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะเพื่อรับใบปริญญาบัตร/จัดส่งไปรษณีย์... (8 ก.พ. 61) 
ใบมอบฉันทะ/ขอจัดส่งเพื่อรับใบปริญญาบัตร... (10 ต.ค. 60) 
คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษา... (8 พ.ย. 59) 
คำร้องขอถอนเงินค่าประกันทรัพย์สิน (ปรับปรุงล่าสุด)... (22 เม.ย. 58) 
ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน(เริ่มใช้ ภาค 1/2557)... (28 ม.ค. 58) 
ขอใบประมวลผลการศึกษา(เริ่มใช้ เมษายน 2559) ... (3 ธ.ค. 57) 
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)... (15 ก.ย. 57) 
ใบส่งผลการเรียน(เพิ่มเติม)(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอถอนเงินค่าประกันทรัพย์สิน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา/ห้องเรียน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ใบแสดงการเทียบโอน/รับโอน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
สำรวจหนี้สิน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเปิดรายวิชา-กลุ่มเรียน(เพิ่มเติม)(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอยุบกลุ่มเรียน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอปิดรายวิชา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเพิ่มชื่อเข้าสอบ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอลาพักการศึกษา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
[ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th