งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  
ทั้งหมด แบบฟอร์มคำร้อง  
แสดงรายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 45 รายการหน้า 2/3
ขอยุบกลุ่มเรียน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอปิดรายวิชา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเพิ่มชื่อเข้าสอบ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอลาพักการศึกษา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
หนังสือมอบฉันทะ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
หนังสือรับรองผู้ปกครอง(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ/ผู้เรียน/ผู้สอน/ผู้ประสานงาน(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอลาออก(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอย้ายสาขาวิชา(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอย้ายคณะ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
ขอเลื่อนสอบ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
แบบฟอร์มความเห็นอาจารย์/คณะ(ลงทะเบียนกรณีพิเศษ)(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
คำร้องขอกักตัวสอบ(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
คำร้องทั่วไป(เริ่มใช้ภาค 1/2557)... (21 ก.ค. 57) 
คำร้องขอใบรับรอง(เริ่มใช้ เมษายน 2559)... (21 ก.ค. 57) 
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญ... (26 พ.ย. 52) 
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549... (18 พ.ค. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th