งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการหน้า 1/1
คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (15 พ.ค. 62) 
คู่มือการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (10 เม.ย. 60) 
การลงทะเบียนกรณีพิเศษ... (30 ม.ค. 60) 
คู่มือปฏิทินการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2558... (29 ก.ค. 58) 
การอนุญาตการลงทะเบียนของนักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา... (29 ก.ค. 58) 
คู่มือปฏิทินการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558... (23 ก.ค. 58) 
การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ(กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด)... (27 ม.ค. 58) 
คู่มือแบบฟอร์ม/คำร้อง... (4 ส.ค. 57) 
คู่มือประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา... (4 ส.ค. 57) 
คู่มือสำหรับอาจารย์... (13 มิ.ย. 57) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน... (6 มิ.ย. 57) 
คู่มือเกี่ยวกับตารางเรียน-ตารางสอบ... (31 ม.ค. 57) 
คู่มือเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน... (24 ม.ค. 57) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th