งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567  
แสดงรายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการหน้า 1/1
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต... (7 ก.พ. 66) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (12 ม.ค. 66) 
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต... (18 พ.ย. 64) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th