งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1 - 14 จากทั้งหมด 14 รายการหน้า 1/1
การลงทะเบียนต่างวิทยาเขต... (12 มี.ค. 62) 
การมาลงทะเบียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคฤดูร้อน/2561... (2 ม.ค. 62) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2561 ... (2 ม.ค. 62) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2560 (นักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น)... (10 เม.ย. 61) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ประจำภาคฤดูร้อน/2560 (นักศึกษาวิทยาเขตอื่นมาเรียนที่สุราษฎร์ธานี)... (10 เม.ย. 61) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต(กรณีวิทยาเขตอื่นเรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ภาคฤดูร้อน/2559... (3 มี.ค. 60) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต(กรณีไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น) ประจำภาคฤดูร้อน/2559... (3 มี.ค. 60) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ภาคฤดูร้อน/2558... (4 พ.ค. 59) 
การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 ต่างวิทยาเขต(กรณีไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น) ... (15 มี.ค. 59) 
การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2558(สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขตมาเรียนที่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) ... (15 มี.ค. 59) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาค 3/2557... (21 เม.ย. 58) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2556... (10 ม.ค. 57) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต ... (10 ม.ค. 56) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2555... (10 ม.ค. 56) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th