งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
[กลุ่มข่าว ระดับปริญญาตรี]

แสดงรายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1/1
การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... (8 พ.ค. 66) 
มาตรการแก้ไขปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า ลงวันที่ 1 ก.ค. 2564... (20 ต.ค. 64) 
ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564... (14 พ.ค. 64) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563... (20 ต.ค. 63) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558... (6 ส.ค. 58) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒... (9 ก.ค. 52) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539 ... (21 เม.ย. 48) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 ... (21 เม.ย. 48) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th