งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
[กลุ่มข่าว บัณฑิตศึกษา]

แสดงรายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1/1
อัตราค่ารายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา... (1 พ.ค. 66) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565... (14 ธ.ค. 65) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563... (28 ต.ค. 63) 
ค่ารักษาสถานภาพ บัณฑิตศึกษา ลว 29 มค 54... (17 ต.ค. 62) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา ต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ลว 23 มค 55... (17 ต.ค. 62) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556... (28 ส.ค. 57) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ... (21 เม.ย. 48) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th