งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการหน้า 1/1
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563... (30 ม.ค. 63) 
ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (12 มิ.ย. 62) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (8 ก.พ. 62) 
ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (19 มิ.ย. 61) 
การลงทะเบียนกรณีพิเศษ... (21 ส.ค. 60) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (17 พ.ค. 60) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 พ.ค. 59) 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 มิ.ย. 58) 
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 พ.ค. 58) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 มี.ค. 58) 
การถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป... (29 ต.ค. 57) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนผ่านเว็บ และลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาค 1/2556(ก่อนรหัส 56) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ก.พ. 56) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบตรงกัน... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าระเบียบกำหนด... (27 พ.ย. 55) 
คู่มือเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน... (21 ก.ค. 55) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th