งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการหน้า 1/1
การลงทะเบียนกรณีพิเศษ... (21 ส.ค. 60) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560... (17 พ.ค. 60) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 พ.ค. 59) 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (26 มิ.ย. 58) 
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 พ.ค. 58) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2557 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 มี.ค. 58) 
การถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป... (29 ต.ค. 57) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป... (11 เม.ย. 56) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนผ่านเว็บ และลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาค 1/2556(ก่อนรหัส 56) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ก.พ. 56) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบตรงกัน... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าระเบียบกำหนด... (27 พ.ย. 55) 
คู่มือเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน... (21 ก.ค. 55) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th