งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 121 - 126 จากทั้งหมด 126 รายการหน้า 7/7
ด่วนที่สุด...เปลี่ยนแปลงวัน เวลาเรียนรายวิชาพละศึกษาทุกรายวิชา ภาค 1/2552... (25 พ.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและกลุ่มเรียนรายวิชา 926-303 ภาคการศึกษา 1/2552... (28 เม.ย. 52) 
ประกาศ..ย้ายกลุ่มเรียนรายวิชา 935-172 CHINESE II ภาค1/2552 (เฉพาะ นศ.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง รหัส 51) ... (1 เม.ย. 52) 
ประกาศ..นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (น้ำ,ไม้) รหัส 51 ที่ลงละเบียนรายวิชา 935-146 Healthy Body and Mind กลุ่ม 02 ภาคการศึกษาที่ 1/2552... (28 มี.ค. 52) 
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม... (5 มี.ค. 52) 
ชื่อย่อสาขาวิชาในฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา สำหรับใช้ในตารางเรียน-ตารางสอบ ปีการศึกษา 2552 ... (4 มี.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 ]

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th