ปีการศึกษา: ภาคเรียน: วัน : อาคารเรียน:
ห้องเรียน:

หมายเหตุ

ห้องเรียนที่เข้าชั้นเรียนแบบ SOCIAL DISTANCING ได้แก่ ห้องเรียนที่มีคำว่า ONSITE และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระบุเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบ
 
 วิธีการใช้งาน?
(กรุณาอ่านเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบตารางการใช้ห้อง)
 


*** หมายเหตุ การพิมพ์(Print) ให้ตั้งค่าที่ Page Setup โดยให้ Left:10, Right:10, Top:10 และ Bottom:10 และกำหนดกระดาษเป็นแนวนอน(Landscape) ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบตาราง