วิธีการตรวจสอบตารางเวลาการใช้ห้องเรียน
1. ระบุเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบ ดังนี้
1.1 เลือกปีการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบที่ช่อง หมายเลข 1
1.2 เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบที่ช่อง หมายเลข 2
1.3 ป้อนชื่อห้องในช่อง หมายเลข 3 เช่น ห้อง " d171 "
2. คลิกปุ่ม " ตกลง " ที่ หมายเลข 4 เพื่อเริ่มการค้นหา
3. คลิกปุ่ม " ล้าง " ที่ หมายเลข 5 หากต้องการเคลียร์ข้อมูลในช่องต่าง ๆ เพื่อระบุเงื่อนไขใหม่

*** หมายเหตุ ***

1. การป้อนชื่อห้อง ผู้ใช้สามารถป้อนส่วนที่ขึ้นต้นของชื่อห้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อห้องก็ได้ ซึ่งระบบจะค้นหาคำที่คล้ายกับชื่อห้องนั้น ๆ เช่น ต้องการตรวจสอบการใช้ห้อง COMPUTER LAB1 โดยป้อนชื่อห้อง " Computer "  ระบบจะแสดงรายชื่อห้องที่ใกล้เคียงกับคำค้นหา คือ COMPUTER LAB1 และ COMPUTER LAB5 เป็นต้น

2. ถ้าต้องการให้แสดงทุกห้องในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด ให้ใส่เครื่องหมาย % ในช่องหมายเลข 4 หรือ ปล่อยว่างไว้ก็ได้

3. การพิมพ์(Print) ให้ตั้งค่าที่ Page Setup โดยให้ Left:10, Right:10, Top:10 และ Bottom:10 และกำหนดกระดาษเป็นแนวนอน(Landscape) ด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบตาราง


กลับหน้าตรวจสอบตารางการใช้ห้อง