วิธีการค้นหาตารางเรียน
1. ระบุเงื่อนไขสำหรับการค้นหา ดังนี้
1.1 เลือกปีการศึกษาที่ต้องการค้นหาที่ช่อง หมายเลข 1
1.2 เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหาที่ช่อง หมายเลข 2
1.3 เลือกสิ่งที่ต้องการค้นหาที่ช่อง หมายเลข 3  ซึ่งมีเลือกดังนี้
         - รหัสวิชา
         - ชื่อวิชา(อังกฤษ)
         - ชื่อวิชา(ไทย)
         - อาจารย์ผู้สอน
         - ห้องเรียน
1.4 ป้อนคำค้นหา โดยป้อนคำสำคัญของสิ่งที่ต้องการค้นหาในช่อง หมายเลข 4 ดังตัวอย่าง
        - เช่น ค้นหาจากรหัส ใส่คำค้นหา " 902-131 "
        - เช่น ค้นหาจากชื่อวิชา(อังกฤษ)  ใส่คำค้นหา " MATHEMATICS "
        - เช่น ค้นหาจากชื่อวิชา(ไทย) ใส่คำค้นหา " คณิตศาสตร์ "
        - เช่น ค้นหาจากอาจารย์ผู้สอน  ใส่คำค้นหา " วาสนา "
        - เช่น ค้นหาจากห้องเรียน  ใส่คำค้นหา " D263 "

2. คลิกปุ่ม " ตกลง " ที่ หมายเลข 5 เพื่อเริ่มการค้นหา
3. คลิกปุ่ม " ล้าง " ที่ หมายเลข 6 หากต้องการเคลียร์ข้อมูลในช่องต่าง ๆ เพื่อระบุเงื่อนไขใหม่

*** หมายเหตุ ***

1. การป้อนคำค้นหา ผู้ใช้สามารถป้อนส่วนที่ขึ้นต้นของคำหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคำได้ ซึ่งระบบจะค้นหาคำที่คล้ายกับคำค้นหานั้น ๆ เช่น ต้องการค้นหาจากชื่อวิชา(อังกฤษ) โดยใส่คำค้นหา " MATH "  ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่ใกล้เคียงกับคำค้นหา คือ BASIC MATHEMATICS I, PRINCIPLES OF MATHEMATICS, ADVANCED MATHEMATICS และ MATHEMATICS FOR DECISION MAKING เป็นต้น

2. ถ้าต้องการให้แสดงทุกวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด ให้ใส่เครื่องหมาย % ในช่องหมายเลข 4


กลับหน้าค้นหาตารางเรียน