งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567  

ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2566 ผ่านเว็บไซต์ เฉพาะคณะที่รับรองผลการศึกษาแล้ว (เพิ่มเติม) ได้แก่ คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (13.27 น.)... (27 มิ.ย. 67)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2566 ผ่านเว็บไซต์ เฉพาะคณะที่รับรองผลการศึกษาแล้ว (เพิ่มเติม) ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (10.29 น.) ... (26 มิ.ย. 67)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน /2566 ผ่านเว็บไซต์ ที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม ( 10.30 น.)... (24 มิ.ย. 67)      
ชื่อย่อหลักสูตรแยกตามคณะและกลุ่มผู้เรียนประเภทอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ... (17 มิ.ย. 67)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566.... (14 พ.ค. 67)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566 ผ่านเว็บไซต์ คณะที่รับรองเรียบร้อย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม ( 11.45 น.)... (17 เม.ย. 67)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566 ผ่านเว็บไซต์ ที่คณะรับรองเรียบร้อย ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม ( 16.29 น.)... (5 เม.ย. 67)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566 ผ่านเว็บไซต์ ที่คณะรับรองเรียบร้อย ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม ( 15.42 น.)... (5 เม.ย. 67)      
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 2563 เป็นต้นไป... (8 ม.ค. 67)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566.... (2 ม.ค. 67)      
ประกาศผลการศึกษา ภาค 1/2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา (14 พ.ย. 2566 เวลา 14.17 น. ) โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม... (20 พ.ย. 66)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาค 1/2566 ผ่านเว็บไซต์ ที่รับรองเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ทุกระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหากรรม ระดับบัณฑิตศึกษา โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิมเติม ( 14.02 น.)... (20 พ.ย. 66)      
ประกาศ ผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เฉพาะระดับปริญาตรี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (09.48 น.)... (12 พ.ย. 66)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566... (18 ก.ย. 66)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (15.08 น.)... (28 มิ.ย. 66)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (15.17 น.)... (22 มิ.ย. 66)      
การยื่นคำร้องขอเอกสารสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565... (9 มิ.ย. 66)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคฤดูร้อน/2565... (21 พ.ค. 66)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (16.40 น.)... (12 เม.ย. 66)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (16.40 น.)... (7 เม.ย. 66)      

.:: Visited [ 18,370,259 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th