งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  
Visited [ 96,642 ] Times
Counter Started [ 20/04/2548 ]
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 49 รายการหน้า 1/3
สถิตินักศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2566_by_Google Data Studio(Looker Studio)... (31 พ.ค. 67) 
สถิตินักศึกษาประจำเดือนเมษายน 2566_by_Google Data Studio(Looker Studio)... (31 พ.ค. 67) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565... (30 ต.ค. 66) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2566... (3 ต.ค. 66) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2565... (20 ต.ค. 65) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564... (14 ก.ย. 65) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... (7 ก.ย. 64) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564... (20 ส.ค. 64) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564... (20 ส.ค. 64) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563... (23 ก.ย. 63) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... (13 ส.ค. 63) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562... (8 ต.ค. 62) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... (19 ส.ค. 62) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ระดับปริญญาตรี)... (2 ต.ค. 61) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (17 ส.ค. 61) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (31 ต.ค. 60) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559... (12 ก.ย. 60) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาตรี)... (21 เม.ย. 60) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558... (1 ก.ย. 59) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (18 ก.ย. 58) 
[ 1 2 3 ] ถัดไป >
สถิตินักศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตาม คณะ, เพศ, ประเภทการสอบเข้า, และสาขาวิชา)
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regsurat@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th