งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
Visited [ 56,700 ] Times
Counter Started [ 20/04/2548 ]
แสดงรายการที่ 21 - 34 จากทั้งหมด 34 รายการหน้า 2/2
สถิติการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551... (22 ก.ค. 52) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาแยกตามศาสนา (ปรับปรุ่งล่าสุด มีนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2551)... (14 ธ.ค. 51) 
รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 2.18 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2550... (22 พ.ย. 51) 
สถิติการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550... (3 ก.ค. 51) 
จำนวนนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา จำแนกตามวิธีการเข้าศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551... (23 มิ.ย. 51) 
สถิตินักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาแยกตามศาสนา... (6 ก.ค. 50) 
สถิติการสำเร็จการศึกษา... (6 ก.ค. 50) 
สถิติการรายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2550... (6 ก.ค. 50) 
รายงานสถานภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549... (30 เม.ย. 50) 
จำนวนนักศึกษาจำแนกตามประเภทการสอบเข้า(ข้อมูลปัจจุบัน(วันที่ 20 เมษายน 2548 ไม่ได้เป็นวันที่จัดทำสถิติ))... (20 เม.ย. 48) 
จำนวนนักศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา(ข้อมูลปัจจุบัน(วันที่ 20 เมษายน 2548 ไม่ได้เป็นวันที่จัดทำสถิติ))... (20 เม.ย. 48) 
จำนวนนักศึกษาจำแนกตามคณะ(ข้อมูลปัจจุบัน (วันที่ 20 เมษายน 2548 ไม่ได้เป็นวันที่จัดทำสถิติ))... (20 เม.ย. 48) 
สถิตินักศึกษาทั้งหมด(ดูตามระดับการศึกษา ข้อมูลปัจจุบัน(วันที่ 20 เมษายน 2548 ไม่ได้เป็นวันที่จัดทำสถิติ)) ... (20 เม.ย. 48) 
สถิตินักศึกษาทั้งหมด(ดูตามคณะ ข้อมูลปัจจุบัน (วันที่ 20 เมษายน 2548 ไม่ได้เป็นวันที่จัดทำสถิติ))... (20 เม.ย. 48) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 ]
สถิตินักศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตาม คณะ, เพศ, ประเภทการสอบเข้า, และสาขาวิชา)
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th