งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  

ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน/2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.24 น.) โปรดอ่านรายละเอียด ... (24 มิ.ย. 65)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (16.10 น.) โปรดอ่านรายละเอียด ... (24 มิ.ย. 65)      
หมายเลขติดต่อหน่วยงาน... (15 มิ.ย. 65)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำภาคการศึกษา 3/2564 ... (9 พ.ค. 65)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (10.53 น.)... ... (25 เม.ย. 65)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (09.12 น.)... ... (22 เม.ย. 65)      
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์(ไม่ยื่นยันการลงทะเบียนเรียน) ภาคฤดูร้อน/2564 ช่วงที่ 1... (18 เม.ย. 65)      
แจ้งชื่อเพื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 มีนาคม - 11 เมษายน 2565... (21 มี.ค. 65)   
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2564... (23 ธ.ค. 64)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (10.30 น.)... (19 พ.ย. 64)      
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (16.10 น.) ... (18 พ.ย. 64)      
รูปแบบการจัดการเรียน การสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรณีสถานการณ์ไม่ปกติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... (11 พ.ย. 64)      
แจ้งยืนยันสิทธืลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่่ 1 ปีการศึกษา 2564... (17 ส.ค. 64)      
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2564 ... (5 ก.ค. 64)      
การให้บริการงานทะเบียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19... (25 มิ.ย. 64)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (15.32 น.)... (22 มิ.ย. 64)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (14.43 น.)... (22 มิ.ย. 64)      
ตรวจสอบชื่อย่อสาขาวิชา ... (14 มิ.ย. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 10)... (7 พ.ค. 64)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 9)... (30 เม.ย. 64)      

.:: Visited [ 9,147,040 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th