งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1359 รายการหน้า 1/68
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน/2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.24 น.) โปรดอ่านรายละเอียด ... (24 มิ.ย. 65) 
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (16.10 น.) โปรดอ่านรายละเอียด ... (24 มิ.ย. 65) 
หมายเลขติดต่อหน่วยงาน... (15 มิ.ย. 65) 
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำภาคการศึกษา 3/2564 ... (9 พ.ค. 65) 
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (10.53 น.)... ... (25 เม.ย. 65) 
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (09.12 น.)... ... (22 เม.ย. 65) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์(ไม่ยื่นยันการลงทะเบียนเรียน) ภาคฤดูร้อน/2564 ช่วงที่ 1... (18 เม.ย. 65) 
แจ้งชื่อเพื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 มีนาคม - 11 เมษายน 2565... (21 มี.ค. 65) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2564... (23 ธ.ค. 64) 
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (10.30 น.)... (19 พ.ย. 64) 
ประกาศ แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดอ่านรายละเอียดแนวปฏิบติที่เกี่ยวข้อง (16.10 น.) ... (18 พ.ย. 64) 
รูปแบบการจัดการเรียน การสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรณีสถานการณ์ไม่ปกติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... (11 พ.ย. 64) 
แจ้งยืนยันสิทธืลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่่ 1 ปีการศึกษา 2564... (17 ส.ค. 64) 
ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2564 ... (5 ก.ค. 64) 
การให้บริการงานทะเบียน ช่วงสถานการณ์ COVID-19... (25 มิ.ย. 64) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (15.32 น.)... (22 มิ.ย. 64) 
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 ระดับปริญญตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โปรดคลิกอ่านรายละเอียด (14.43 น.)... (22 มิ.ย. 64) 
ตรวจสอบชื่อย่อสาขาวิชา ... (14 มิ.ย. 64) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 10)... (7 พ.ค. 64) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่่อนการสอบไล่ 2/2563 (ครั้งที่ 9)... (30 เม.ย. 64) 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th