งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  
แสดงรายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการหน้า 1/1
การตรวจสอบผลการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา... (9 มิ.ย. 65) 
วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (12 พ.ค. 65) 
ขอตืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (29 เม.ย. 65) 
เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน(ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา)... (22 เม.ย. 65) 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (21 เม.ย. 65) 
ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (11 เม.ย. 65) 
ประกาศ ลดค่าธรรเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 , ภาคการศึุกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ... (8 เม.ย. 65) 
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)... (7 มี.ค. 65) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (24 ม.ค. 65) 
การผ่อนผันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (1 พ.ย. 64) 
เปลี่ยนแปลงประกาศการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ต.ค. 64) 
ประกาศ ลดค่าธรรเนียมการศึกษา ตามนโยบาลรัฐบาล ภาคการสึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา... (3 ก.ย. 64) 
ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี... (14 พ.ค. 64) 
ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563... (27 ต.ค. 63) 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2557-2564... (8 ก.ค. 62) 
ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562... (12 มิ.ย. 62) 
คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (15 พ.ค. 62) 
การโอนเงินค่าประกันทรัพย์สิน เป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต... (22 มี.ค. 61) 

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th